biuro@ctu-waw.pl Napisz do nas
(22) 760-33-55 Zadzwoń do nas

  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

  Proponujemy ofertę wielu towarzyst w zakresie:
  • kompleksowego ubezpieczenia lokali mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej i mieszkańców od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie części wspólnej wspólnoty mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie majątku wspólnoty mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym członków wspólnoty mieszkaniowej
  • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wspólnoty mieszkaniowej
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz rady nadzorczej

  Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej:

  Adres siedziby:

  NIP

  REGON

  E-mail
  Telefon
  Data początku ubezpieczenia:

  Suma ubezpieczenia budynków:
  PLN

  Liczba budynków:
  PLN

  Suma ubezpieczenia OC:
  PLN

  Suma ubezpieczenia OC Zarządu wspólnoty:
  PLN

  Ilość osób w składzie Zarządu:

  Rok budowy osiedla:

  Rok budowy osiedla:

  Czy były prowadzone remanenty w przeciągu trzech lat:
  TAKNIE

  jeśli TAK to jakie :

  Czy są aktualne w wszystkie odbiory / przeglądy techniczne:
  TAKNIE


  Inne środki trwałe
  hydrofornie, przepompownieogrodzenia, bramy, furtkialtany śmietnikowe, budynki ochronydomofonylampy oświetleniowe

  Liczba lat ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania:

  Liczba szkód w ostatnim roku ubezpieczenia:

  Łączna kwota wypłat:
  Nazwa aktualnego/poprzedniego zakładu ubezpieczeń:

  Cena ubezpieczenia z roku ubiegłego:
  (*pole nieobowiązkowe, jeśli nie było szkód postaramy się uzyskać ofertę korzytsniejszą niż ta z roku ubiegłego)

  Oświadczam, że podane powyżej dane i informacje są prawdziwe oraz, że nie zostały zniekształcone ani pominięte jakiekolwiek istotne fakty
  TAKNIE

  Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych członków spóldzielni

  Zakres ubezpieczeniaubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huraganu, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, huku ponaddźwiękowego, śniegu, dymu, sadzy, trzęsienia ziemi, powodzi, dewastacji, przepięcia, przeciążenia, aktów terroru oraz pokrycie kosztów akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.

  Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych części wspólnej

  Zakres ubezpieczeniaubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huraganu, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, huku ponaddźwiękowego, śniegu, dymu, sadzy, trzęsienia ziemi, powodzi, dewastacji, przepięcia, przeciążenia, aktów terroru oraz pokrycie kosztów akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.

  System ubezpieczenia w systemie na sumy stałe wg wartości odtworzeniowej nowej z VAT.

  Klauzula leeway – ograniczenie stosowania zasady proporcji przy zawieraniu ubezpieczeń w systemie sum stałych.

  Klauzula ubezpieczenia ryzyka dewastacji – objęcie szkód polegających na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie w skutek aktów dewastacji (wandalizmu) w tym elewacji zewnętrznej budynków, drzwi w części wspólnej, kaset przywoławczych wind i domofonów, skrzynek wraz z urządzeniami pomiarowymi, dźwigów osobowych, wyposażenia placów zabaw. Ubezpieczenie obejmuje również szkody polegające na zaborze części uszkodzonego lub zniszczonego mienia z miejsca zdarzenia.

  Klauzula przepięcia – objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości.

  Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej.

  Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych – ubezpieczenie obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.

  Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia wspólnoty

  Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku , aktów dewastacji, uszkodzenia szyb i gablot.

  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

  Zakres ubezpieczenia na zasadzie All Risk – od wszystkich ryzyk.

  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków wspólnoty

  Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest ustawowa odpowiedzialność cywilna deliktowa członków wspólnoty za szkodę na osobie lub w mieniu będącą następstwem wypadku ubezpieczeniowego wyrządzoną Poszkodowanemu czynem niedozwolonym, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnoty, członków zarządu i rady nadzorczej

  Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną wspólnoty za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone poszkodowanemu wskutek czynu niedozwolonego lub wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

  Ubezpieczona działalność w zakresie posiadania, użytkowania i administrowania zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi, parkingami, drogami wewnątrzosiedlowymi, chodnikami, podwórkami i gruntami przynależnymi do w/w nieruchomości. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody przepięciowe w mieniu polegające na spowodowaniu zmiany poziomu napięcia roboczego ponad normę w sieci elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego wynikające z działania lub zaniechania ubezpieczającego.

  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej – bezpieczonymi są członkowie zarządu oraz rady nadzorczej wspólnoty mieszkaniowej, pełniący funkcje w okresie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem wypadków, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Za wypadek uważa się zawinione, nieumyślne zachowanie ubezpieczonego, polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków nałożonych na nie przez przepisy prawa, albo postanowienia statutu, mieszczące się w zakresie umocowania ubezpieczonego, z zachowaniem obowiązujących w danym przypadku zasad reprezentacji.