biuro@ctu-waw.pl Napisz do nas
(22) 760-33-55 Zadzwoń do nas
Poznaj naszego partnera

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje kontrolę nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości. Głównym zadaniem KNF w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego jest ochrona interesów osób ubezpieczonych i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia.
Ponadto Komisja zajmuje się także:
podejmowaniem działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu, rozwojowi i konkurencyjności rynku finansowego,
podejmowaniem działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
stwarzaniem możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Przewodniczący Komisji
Adres Kancelarii Urzędu:
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa
tel.: 022 33 26 600
faks: 022 33 26 793
www.knf.gov.pl